Nagykáta Város Honlapja
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 júl 04 - 14:30
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. Ellátandó feladatok: birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés, közreműködés házasságkötésnél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat
• jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,
• legalább 2 éves közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata
• az esetleges előnyt jelentő helyismeretre vonatkozó nyilatkozat
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések
• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz,
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsainé Magyar Ildikó nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Polgármestere címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/11666/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
vagy
• Személyesen: , Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet, Titkárság .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző javaslatának figyelembe vételével a polgármester dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nagykata.hu - 2017. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata