Nagykáta Város Honlapja
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 29 - 13:15
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01.-2023.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 15/A.
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetőjének feladata a könyvtári és a közművelődési intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. A takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-és hosszútávú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. Közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében. Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a szakmai pályázatokon való részvételt, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokon.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. évi (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontja; vagy a 6/B. § (1) bekezdés aa) és ac) alpontja és a (3), (4), (5) bekezdése szerint,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/A. § (1) bekezdése c) pontjában felsoroltak alapján - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/B. § (1) bekezdése c) pontjában felsoroltak alapján - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- intézmény működéséből fakadóan a hétvégi túlmunka vállalása, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
- A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a (2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja
- A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik vagy a pályázat benyújtásakor az a) pont szerinti képzésben vesz részt és azt igazolja.
- A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/B. § (5) bekezdés alapján a (4) bekezdés b) pontja alkalmazása esetén a képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belül igazolni kell, ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- előírt iskolai végzettséget, amennyiben szükséges a nyelvismeretet igazoló okmányok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll a közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és továbbításához hozzájárul
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásra vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelzettségének eleget tesz
- a pályázó legalább 5 éves szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata
- A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dorner Gábor polgármester nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/13981/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros.
vagy
- Személyesen: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet, Titkárság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt. 21/A. § (1) bekezdés alapján a próbaidő 3 hónap. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően, 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.nagykata.hu - 2017. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata