Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 márc 30 - 11:33
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagykáta Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) rendelet 12. mellékletében meghatározott 6.500.000 Ft értékű sport támogatásnak a Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek, szakosztályok részére történő odaítélése céljából az alábbi döntést hozza:

A 6.500.000 Forint keretösszeg felhasználására, a helyi sportélet támogatására a Képviselő-testület nyilvános pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket elsősorban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg.

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatás odaítélése céljából az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:
„Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek szakosztályok számára. Látványsportágak esetén a támogatás odaítélésének feltétele, hogy a szakosztály TAO-s pályázati kiírásra is nyújtson be pályázatot. A pályázatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának célját: konkrét programot vagy lehetőség van a pályázó szervezet éves működéséhez kérni a támogatást.

Támogatásban kizárólag bankszámlával rendelkező, Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek, szakosztályok, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részesülhet. A támogatás odaítélésénél előnyben részesülnek azon egyesületek, szervezetek, szakosztályok melynek hazai rendezvényei látogatottsága meghaladja a 100 főt. A Sportcélú támogatási keretből önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, politikai jellegű tevékenység nem támogatható.

Pályázati adatlap


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 márc 30 - 08:58
Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a Jászberényi út felőli oldalon kijelölt 102 m2 nagyságú meleg konyhás éttermet és az előtte lévő 100 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2017. május 1. – 2019. december 31.

A bérlet idejére a nyertes pályázó előre, a szerződéskötéssel egy időben 500.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára a bérleti díjon felül.

A megajánlott minimális éves bérleti díj összege: 1.600.000+ÁFA Forint. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan.

A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a meleg konyhás étterem folyamatos üzemeltetésére.

A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2017. április 20-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 márc 28 - 15:46
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője Pénzügyi és Adóiroda irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Pénzügyi és Adóiroda operatív vezetését, szakmai irányítását. Meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, azokat folyamatosan aktualizálja, határidőben elkészíti az iroda dolgozói részére az adott időszakra vonatkozó követelmény meghatározást, majd az abban foglaltak figyelembe vételével elkészíti a teljesítményértékelést, minősítést. Gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő jelentések, előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról. Közreműködik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetése és elszámolása helyességét. Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. Közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében. Szervezi a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezeti feladataiból az irodát érintő feladatok ellátását. Ellenőrzi a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzését, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli elszámolások helyességét. Feladata továbbá minden gazdasági jellegű feladat irányítása és ellenőrzése.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 márc 22 - 08:08
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. (Birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató ívóvízhálózat mosatásról
Feltoltve: 2017 márc 22 - 07:10
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy szakembereink 2017.03.23–30. között (07-14 óra közötti időszakban) a belső elosztó hálózat mosatását végzik.

Kérjük, hogy a megjelölt időpontban az ivóvízzel üzemelő berendezéseket (mosógép, mosogatógép, bojler, előszűrő stb.) ne használják és szociális célra (főzés, WC öblítés, kézmosás stb.) előzetesen vételezzenek vizet.

A nem szabványszerű vízhálózati rákötések és bekötések esetén keletkező károkért a TRV Zrt. nem vállal felelősséget. Az ilyen és az ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében a munkálatok ideje alatt a vízóráknál elhelyezett csapokat célszerű zárva tartani.

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a munkálatok során az ivóvíz zavarossá válhat, mely a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával letisztul. A munkák ideje alatt a zavaros víz fogyasztása nem jelent egészségre veszélyt, de célszerű ülepíteni. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavaros lehet, ilyenkor érdemes néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket, megértésüket kérjük.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Meghívó
Feltoltve: 2017 márc 21 - 11:36
I. Nemzetközi Rönkhúzó Verseny Nagykátán a Városi Majálison.

Időpontja: 2017. április 30-án 10 órakor

Versenyszámok:
- páros rönkhúzás
- páros kocsihúzás
- szánhúzás egyes fogattal

Bővebb információ: Árvai Ágoston (06 20-354-5813)

Meghívó
Hirdetmény a 2017/2018-as tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Feltoltve: 2017 márc 21 - 07:46
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Nagykátai Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között


Hirdetmény
Tájékoztató ebzárlatról
Feltoltve: 2017 márc 20 - 14:51
A vörös rókák tavaszi veszettség elleni orális immunizálása céljából, Pest megye Dunától keletre eső területén belül, az alábbi települések teljes területére, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

A csalétek vakcina kiszórásának pest megyei időpontja 2017. április 03. és 2017. április 06. közötti időszak.

Az ebzárlat időtartama: 2017. április 03-tól április 24-ig tart.

Hirdetmény
dr. Husz Enikő Judit
járási hivatalvezető

Földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vétele
Feltoltve: 2017 márc 20 - 14:41
A Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva, felhívja a 13-573360-308 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének figyelmét arra, hogy a közös képviselő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban döntést hozott, amely a vadászati hatóság székhelyén megtekinthető.

Hirdetmény

Hirdetmény
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 márc 20 - 09:53
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. március 25-től 2017. április 14-ig Tápiószele – Tápiógyörgye állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Ezen felül 2017. április 1-jén, szombaton a zónázó vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így Budapest-Keleti pályaudvarról 25 perccel korábban, óra:50 perckor indulnak, illetve oda 25 perccel később, óra:10 perckor érkeznek.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Meghívó
Feltoltve: 2017 márc 16 - 11:01
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait az 1849. április 4-i tápióbicskei csata 168. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkre.

Időpontja: 2017.04.04. kedd

Részletes program a mellékletben található.
Nagykáta és Tápióbicske Önkormányzata
Tápióbicske Barátainak Köre


Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 márc 16 - 10:26
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (III….) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. március 16.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. március 16.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Változás a hulladékszállításban
Feltoltve: 2017 márc 16 - 09:53
Tisztelt Nagykátaiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február elsejétől az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg Közszolgáltatóként Nagykátán a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. Az új Közszolgáltató az alvállalkozóként bevont Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. kapacitásának maximális kihasználása érdekében a szállítási napok és körzetek átszervezésére tett javaslatot. A Képviselő-testület 2017. március 28-i ülésén tárgyalja és dönt a javaslatról. Ezért várhatóan 2017. április elsejétől változások lesznek a házhoz menő kommunális és szelektív hulladékgyűjtésben szereplő utcák körzetbeosztásában és a szállítási napokban.

Az ÖKOVÍZ Kft. által javasolt körzet beosztás letölthető innen:

Javasolt körzetek

Nagykáta térképe a tervezett módosításról

A változások okozta kellemetlenségek miatt szíves megértésüket kérjük!

Nagykáta, 2017. március 16.
Dorner Gábor
polgármester

Locsolási kedvezmény
Feltoltve: 2017 márc 14 - 15:20
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a TRV Zrt. Üzletszabályzata alapján járó locsolási kedvezmény a csatornával ellátott kertes házak részére, a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén külön kérelemre biztosítja a Szolgáltató. A locsolási kedvezmény mértéke az ingatlan bekötési vízmérőjén mért, kedvezményezett időszakra - május 1. és szeptember 30. között - eső vízfogyasztás 10 %-a, mely a csatornahasználati díjból kerül levonásra.

A locsolási kedvezmény iránti kérelmet a tárgyévre vonatkozóan március 31-ig lehet benyújtani a Szolgáltatóhoz írásban. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nagykátai Ügyfélszolgálati Irodája Nagykáta, Egreskátai út 27.)
Oldal:       >>  

© 2008-2017 Nagykáta Város Önkormányzata